Committees

INTERNSHIP COMMITTEE                                                     

Assoc. Prof. Dr. M. Emin KÖROĞLU (Chair)

Res. Asst. Dr. Sema AKIN BAŞ

Res. Asst. Okan DUMAN

  

GRADUATION THESIS   COORDINATORS

Asst. Prof. Dr. Ayten ÖZKAN   

                                                    

GRADUATE  SCHOOL   COORDINATORS                                      

Professor Mustafa DÜLDÜL  (Chair)                                           

  

ERASMUS COORDINATORS-
MEVLANA-FARABI
COORDINATORS

Assoc. Prof. Dr. Özgür YILDIRIM (Chair)                                               

Res. Asst. Okan DUMAN                                              

 

ALUMNI RELATIONS COMMITTEE  

Asst. Prof. Dr. Eda YILDIZ (Chair)

Res. Asst. Damla YAMAN