Committees

INTERNSHIP COMMITTEE                                                     

Asst. Prof. Dr. Sultan ÇELİK (Chair)

Asst. Prof. Dr. Ayten ÖZKAN

  

GRADUATION THESIS   COORDINATORS

Res. Asst. Dr. Murat TURHAN     

                                                    

GRADUATE  SCHOOL   COORDINATORS                                      

Professor Mustafa DÜLDÜL  (Chair)                                            

Asst. Prof. Dr. Selmahan SELİM

  

ERASMUS COORDINATORS-
MEVLANA 
COORDINATORS

Assoc. Prof. Dr. Eyüp KIZIL (Chair)                                               

Assoc. Prof. Dr. Muttalip ÖZAVŞAR   

Asst. Prof. Dr. Emre Kolotoğlu                                               

 

 FARABI COORDINATORS                                                                                                            

Asst. Prof. Dr. Servet ES

Res. Asst.  Meltem UZUN

 

ALUMNI RELATIONS COMMITTEE  

Asst. Prof. Dr. Işım DEMİRİZ (Chair)

Res. Asst. Damla YAMAN